21

Prof. Richard D. YE
ICMS

22

Dr. MingYu WANG
FAH

23

Prof. DaMing XU
FAH

24

Prof JianGuo SHI
FAH

25

Dr. Ana Margarida Nunes
FAH

26

Prof. Moutinho Rodrigues Da Silva Ricardo
FAH

27

Prof. Yuanjian HE
FAH

28

Prof. Antony John Kunnan
FAH

29

Dr. Juan ZHANG
FED

30

Prof. Zhiguo GONG
FST

31

Mr. Philip PUN
FBA